Yayınlarımız
09 Nisan 2013 Salı
MUVATTA HADİSLERİ
İmam Malik b. Enes

KİTABİ İNDİR

 

İmam Malik b. Enes, Hicri 93’de Medine’de dünyaya geldi.
Küçük yaşta Kur’an-ı Kerimi hıfzetti. Abdurrahman b.
Hürmüz, Rabiatu'r-Rey, Nafi, İbni Şihab ez-Zühri, Cafer-i
Sadık’tan ders aldı. Hocaları sağ iken ders vermeye başladı.
İmam Malik derslerini Mescid-i Nebi'de yapar, Hz. Ömer'in
oturduğu yere otururdu.. Ayrıca Medine'de Abdullah b.
Mesud'un oturduğu evde ikamet ederdi. O Ashabın yaşadığı
manevi havayı yaşamaya çalışırdı. Son derece heybetli bir
şahıstı. Derslerinde ilim, edeb ve ahlak hâkimdi, öğrencileriyle
tartışmazdı. İmam Malik kendilerinden hadis naklettiği
kişilerin sika (güvenilir), zühd ve takva sahibi olmalarına
dikkat ederdi.
İmam Malik’in hadis ve fıkıh dersleri olmak üzere iki çeşit
dersi vardı. İmam Malik b. Enes, kapısına gelenlere, ne
istediklerini sorar; "Fıkıh okumaya geldik" derlerse, hemen
kabul eder ve ne halde ise, öylece derslerini okutur ve gönderirdi.
Yok, eğer, "Hadis okumaya geldik" derlerse; bekletir,
gider, yıkanır, güzel kokular sürünür, temiz elbiseler giyer,
güzel kokularla odayı tütsüler, sonra öğrencileri kabul eder,
oturur, ders sonuna kadar da hiç hareket etmeden yerini
muhafaza ederdi. Rasulullah’ın sözlerini, bir devlet başkanı
karşılıyormuşçasına saygı gösterirdi. Kendisine fetva sorulunca
cevapta acele etmez: "Sen git, ben bir araştırayım!"
derdi. Mısır, Şam, Irak, Kuzey Afrika ve Endülüs’ten ilim
öğrenmek isteyenler İmam Malik'e gelmiştir. İmam Malik ile
Ebû Hanife bir araya gelip görüşmüşlerdir. Ebû Hanife'nin
öğrencilerinden İmam Muhammed, üç yıl İmam Malik'den
hadis tahsil etmiştir. İmam Malik’ten ders alan İmam Şafi,
ondan "Üstadım" diye bahsederdi.
Müdevvenetu'l-Kübra, Kitabu'l-Menasik gibi eserleri de
olan İmam Malik’in en önemli çalışması Muvatta’dır.

Muvatta, İmam Malik’in Hicaz bölgesi âlimlerinin ittifakla
kabul ettikleri hadisleri, ortak olarak benimsedikleri görüşleri
toplayarak hazırladığı eserin adıdır. Muvatta, 61 bölüm
ve 1.720 rivayetten oluşmaktadır. Rivayetlerin 600’ü
müsned-merfu, 222’i mürsel, 613’ü mevkuf, 285’i maktu
tabii sözüdür. Muvatta'nın bir çok ravisi vardır. Muvatta’nın
en meşhur ravisi Yahya b. Yahya'dır.
İmam Malik 14 Rebiülevvel 179/ 7 Haziran 795 tarihinde
Medine'de vefat etti ve Baki kabristanına defnedildi.
Bu çalışmamız İmam Malik’in Muvatta’sında geçen hadis-
i şerifleri üzerine kurulmuştur. Çalışmamızda sahabe,
tabiin ve tebe-i tabiin ile İmam Malik’in fetva ve değerlendirmelerini
yer vermedik. Yine çalışmamız esnasında Yahya
b. Yahya el-Leysi nüshasını esas aldık. İmam Malik’in
Muvatta’sının Türkçe çevirilerinden de istifade ettik. Hadislerin
tahricinde ise Muhammed Fuad Abdülbaki’nin hazırlamış
olduğu Muvatta nüshasına yaptığı tahric çalışmasını
esas aldık.1 Ayrıca Muvatta ile ilgili kaynaklarda “kaynaklar”
bölümünde gösterildi.
Bu çalışmanın İmam Malik ve Muvatta’sının tanıtımına
katkıda bulanacağını ümid etmekteyiz. Bu çalışmamız sırasında
yardımcı olan dostlarımıza da teşekür ederiz.
2009
Meram- KONYA
Ahmet ÇELİK

08 Aralık 2022 Perşembe
MAİL LİSTESİ ÜYELİĞİ
KONEVİDER faaliyetleri hakkında e-posta yoluyla bilgilendirilmek için yukarıdaki forma adresinizi yazarak kayıt olmanız yeterli olacaktır.
DUYURULAR
RAPORLAR